SZKÓ£KA NA DWÓCH KÓ£KACH

 

        Uczniowie Dwójki kolejny raz wyruszyli na zwiedzanie Powiœla D¹browskiego na dwóch kó³kach. Tym razem w liczbie 51 uczniów, pod opiek¹ 4 nauczycieli i 3 rodziców w piźkny s³oneczny ranek ochoczo wyruszyli w kierunku Nieczajnej, przez Ædæary i Radgoszcz do Naroæników. Tam troszeczkź zmźczeni, ale zadowoleni wypoczywali podziwiaj¹c piźkno przyrody i racz¹c siź kie³baskami oraz pieczonym ziemniaczkiem z ogniska, za które serdeczne podziźkowania sk³adamy na rźce Państwa Lustofinów J. Dziźkujemy za nieocenion¹ pomoc panu Hubertowi Wójcickiemu, który swoim sprytem doprowadzi³ mniej wytrzyma³e rowery do uæytecznoœci, dziźki czemu szczźœliwie mogliœmy wracaę do domu. Dojechaliœmy zmźczeni i baaaardzo zmźczeniJ ale, myœlź zadowoleni i gotowi na nastźpne wojaæe J!!!.

W. Z.