Regulaminy   biblioteczne:

 

Regulamin
udostępniania darmowego podręcznika oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Mikołaja Kopernika
w Dąbrowie Tarnowskiej

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811.

 

 

1.      Podręczniki są własnością organu prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

2.      Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne na okres jednego roku szkolnego.

 

3.      Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 

4.      Miejscem wydawania podręczników lub materiałów edukacyjnych jest Biblioteka Szkolna, która:

·        wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

·        zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną, lub

·        przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

 

5.      Osobami uprawnionymi do odbioru podręczników lub materiałów edukacyjnych są rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, którzy są zobowiązani do podpisania protokołu odbioru podręczników.

 

6.      Każdy podręcznik (na trzyletni okres użytkowania) posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do konkretnego ucznia.

 

7.      Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (przeznaczone tylko na jeden rok nauczania) będą udostępniane wychowawcom klas na podstawie pisemnego potwierdzenia odbioru.

 

8.      Pierwsza część podręcznika będzie wypożyczana uczniom klas pierwszych od 1 września 2014 r.

 

9.      O kolejnych wypożyczeniach i zwrotach użytkowanych wcześniej podręczników lub materiałów edukacyjnych decyduje nauczyciel. Uczniowie mogą przyjść do biblioteki wraz z nauczycielem i całym zespołem klasowym, dokonując zwrotu i wypożyczenia kolejnych części podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

10.  Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia i zwrotów podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do Biblioteki Szkolnej.

 

11.  Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik i powierzone im materiały edukacyjne (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).

 

12.  Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenie niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

13.  Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie uniemożliwiające dalsze ich wykorzystywanie.

 

14.  W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników lub materiałów edukacyjnych przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w Bibliotece Szkolnej.

 

15.  W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do Biblioteki Szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

16.  Podręczniki lub materiały edukacyjne podlegają zwrotowi w terminie do 24 czerwca danego roku szkolnego.

 

17.  W przypadku, zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych przez ucznia, Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych w terminie do 30 czerwca danego roku szkolnego.

 

18.  Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

19.  Wszelkie zasady udostępniania darmowego podręcznika i materiałów edukacyjnych reguluje Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811.

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 28 sierpnia 2014 r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

 

   

Regulamin Biblioteki

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Postanowienia ogólne

 

I.           Biblioteka udostępnia ;

a)  zbiory książkowe :

-         na miejscu (księgozbiór podręczny),

-         wypożyczając do domu (lektury i inne),

-         wydzielając komplety do klasopracowni,

b)  czasopisma:

-         na miejscu lub wypożyczając do domu wg zasad 

     ustalonych przez bibliotekarza,

             c)  kasety video:

-         wyłącznie do wykorzystania na lekcji.

I.           Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły

        oraz nauczyciele  i rodzice.

II.        Czytelnika obowiązuje odpowiedzialność materialna

        za udostępnione mu przez bibliotekę zbiory.

III.     Czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia wypożyczanych książek lub innych materiałów.

IV.       Biblioteka czynna jest codziennie w godzinach  pracy bibliotekarza.

V.           W bibliotece obowiązuje cisza, ład i porządek pozwalające

             na pracę innych osób.

 

Uczniowie

 

1.    Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć trzy książki

     na okres jednego miesiąca.

2.   Uczeń może wypożyczyć książki wyłącznie na własne nazwisko.

3.   Uczeń może wypożyczyć do domu niektóre pozycje

    z księgozbioru podręcznego lub czasopisma wg zasad ustalonych

    przez bibliotekarza.

4.   Uczeń nie może wypożyczyć kolejnej pozycji,  jeśli zalega

    ze zwrotem książek dłużej niż jeden miesiąc.

5.   Uczeń może otrzymać negatywną uwagę, jeśli przetrzymuje książki dłużej niż trzy miesiące.

6.   Uczeń winien chronić wypożyczone przez siebie pozycje przed zniszczeniem lub zagubieniem.

7.   Za zagubioną lub zniszczoną książkę, uczeń winien odkupić inną wskazaną przez bibliotekarza;

a.   za książkę nabytą w ciągu trzech ostatnich lat, uczeń odkupuje nową książkę o zbliżonej wartości,

b.   za książkę nabytą przed trzema latami, uczeń może zwrócić bibliotece inną używaną, nie zniszczoną książkę,

c.   za zniszczoną lub zagubioną lekturę, uczeń zwraca lekturę o takim samym tytule lub w razie trudności inną dostępną.

8.   Uczeń na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, powinien zwrócić wszystkie książki wypożyczone z biblioteki.

9.   Uczeń może mieć wstrzymane świadectwo szkolne, jeśli

    do ostatniego dnia nauki nie zwróci wypożyczonych książek

    z biblioteki.

  10.  Uczeń w przypadku zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania

         w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest do rozliczenia się

         z biblioteką.

 

  Nauczyciele

 

1.    Nauczyciel może wypożyczyć daną pozycję na okres jednego roku szkolnego.

2.   W porozumieniu z bibliotekarzem nauczyciel może zatrzymać

   na dłuższy okres czasu ważną dla siebie pozycję.

3.   W przypadku inwentaryzacji zbiorów lub innych prac

    bibliotecznych, nauczyciel powinien udostępnić bibliotekarzowi

   do wglądu wypożyczone materiały.

4.   Nauczyciel przed odejściem na dłuższy urlop lub na emeryturę, powinien rozliczyć się z biblioteką.

 

 

Rodzice

 

1.    Czytelnik będący rodzicem, może korzystać z biblioteki szkolnej w czasie uczęszczania jego dziecka do szkoły.

2.   Z upływem każdego roku szkolnego, wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki.

 

 

Regulamin Biblioteki Szkolnej zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 19 września 2002 r.

 

 

 

 

 


 

 

Regulamin

korzystania ze stanowiska komputerowego

 

 1. Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać nauczyciele i uczniowie szkoły  w godzinach pracy biblioteki.
 2. Komputer włącza i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z komputera należy wpisać się do zeszytu.
 5. Pierwszeństwo pracy przy komputerze mają nauczyciele oraz uczniowie przygotowujący materiały do lekcji.
 6. Komputer w bibliotece służy w pierwszej kolejności do celów edukacyjnych, tj. do wyszukiwania informacji w sieci internetowej oraz przeglądania programów edukacyjnych służących zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy, w dalszej kolejności służy do zaspokojenia potrzeb kulturalnych  i rozrywkowych.
 7. Uczeń na żądanie nauczyciela jest zobowiązany podać tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 8. Uczeń w bibliotece szkolnej nie może korzystać z programów  typu: gadu-gadu lub nasza-klasa.
 9. Wyszukane informacje po porozumieniu z nauczycielem użytkownik może zapisać na odpowiednich nośnikach.
 10. Zabrania się wkładania do komputera używanych dyskietek bez zgody nauczyciela.
 11. Nie wolno uczniom używać własnych dyskietek i płyt CD z grami i programami komputerowymi.
 12. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby.
 13. Osoby korzystające z komputera nie mogą go zajmować na każdej przerwie międzylekcyjnej, jeśli inne osoby w danym dniu jeszcze z niego nie korzystały.
 14. Nauczyciel bibliotekarz może bez wyraźnej przyczyny zabronić korzystania z komputera i Internetu.
 15. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w plikach systemowych i konfiguracji komputera, instalowania jakiegokolwiek oprogramowania oraz dokonywania połączeń technicznych (np. włączania i wyłączania kabli).
 16. O wszelkich nieprawidłowościach działania komputera należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela bibliotekarza. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.
 17. Nie stosowanie się do powyższych punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z komputera na okres wskazany przez nauczyciela.

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły

Dąbrowa Tarnowska,  24 września 2009 r.