REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE”


ORGANIZATORZY:
1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej w osobach: Małgorzata Gawlik, Renata Klimek, Barbara Stępnik.
2. Patronat honorowy nad Konkursem objęła Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

FORMA IMPREZY: konkurs ogólnopolski
UCZESTNICY: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, wychowanków świetlic szkolnych.

CELE KONKURSU:

• Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną.
• Uświadomienie uczniom potrzeby poznania i utrwalenia zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły.
• Zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
• Uświadomienie uczniom konieczności noszenia elementów odblaskowych, według obowiązującej ustawy o obowiązku noszeniu odblasków.

TEMAT:

• Tematyka prac konkursowych „ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE” obejmuje bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym w drodze do i ze szkoły.
• Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie drogi do i ze szkoły.

ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Prace konkursowe wykonane muszą być samodzielnie przez jednego autora, w formacie A3.
2. Technika prac dowolna.
3. Praca nie może być wykonana przy pomocy urządzeń technicznych np. komputer, drukarka, ksero.
4. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
5. Każda praca zgłoszona do Konkursu powinna zawierać na odwrocie opis:
• tytuł pracy,
• imię i nazwisko autora pracy,
• dokładny adres szkoły oraz klasę, którą reprezentuje,
• imię i nazwisko oraz telefon do nauczyciela lub opiekuna.
6.Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie opiekuna prawnego autora o wyrażeniu zgody na publikację pracy oraz wizerunku i danych personalnych uczestnika konkursu.
7.Nadesłane prace przechodzą na własność PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
8. Organizatorzy z chwilą otrzymania prac konkursowych nabywają prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac oraz wizerunku i danych personalnych ich autorów (wystawa, publikacje prasowe, informacje internetowe).
9. Złożenie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu przez uczestników i ich prawnych opiekunów.
10. W konkursie nagradzani są autorzy trzech najwyżej ocenionych prac  w dwóch kategoriach wiekowych.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.
12. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: klasy 1-3, klasy 4-6.
13. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 prac z każdej kategorii wiekowej.

ZASADY OCENY PRAC:

Złożone prace będą oceniane według następujących kryteriów:
• zgodność z tematem, tj. przekazanych treści związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym,
• indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
• komunikatywność dla przeciętnego odbiorcy,
• estetyka pracy.

ETAPY KONKURSU:

Etap I
Ma na celu wyłonienie 10 prac uczniów z każdej kategorii wiekowej uczestniczącej w konkursie szkoły:

• Przystępują do niego uczniowie wszystkich szkół podstawowych z kraju, które wyraziły chęć uczestnictwa w konkursie.
• Udział w nim biorą wszyscy chętni uczniowie, którzy wykonają pracę konkursową w oparciu i zgodnie z zapisami zawartymi w dziale „ZASADY ORGANIZACYJNE” .
• Powyższy etap odbywa się na terenie danej szkoły, gdzie za jego przebieg odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba.
• Sposób wyłonienia zwycięskich prac ustala Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba.
• Prace muszą być wyłonione zgodnie z kryteriami wymienionymi w dziale „ ZASADY OCENY PRAC”.
• Etap I musi zakończyć się do dnia 30 października 2014 roku przesłaniem maksymalnie 10 prac konkursowych z każdej kategorii wiekowej: klasy 1-3, klasy 4-6 na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Matejki 8
33-200 Dąbrowa Tarnowska
z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Plastyczny BRD”

• Prace przekazane po terminie nie będą podlegały ocenie jury.

Etap II (FINAŁ) - ma na celu wyłonienie zwycięskich i wyróżnionych prac konkursowych w dwóch kategoriach wiekowych.

Sposób wyłonienia laureatów:
• Laureaci i wyróżnieni uczniowie zostaną wyłonieni przez jury oceniające prace zgodnie z kryteriami wymienionymi w dziale „ ZASADY OCENY PRAC” przy równoczesnym uwzględnieniu wymogów zawartych w dziale „ZASADY ORGANIZACYJNE” .
• Wybór przez jury zwycięskich i wyróżnionych prac jest decyzją ostateczną.
• Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostanie opublikowana na stronie internetowej naszej szkoły.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 7 listopada 2014 r.
• Autorzy nagrodzonych prac i ich opiekunowie zostaną powiadomieni
o decyzji Jury.
• Nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane pocztą do szkół.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z konkursu uczestników, którzy naruszą zasady regulaminu.
                          Konkurs organizowany jest w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”
Organizatorzy:
Małgorzata Gawlik
Renata Klimek
Barbara Stępnik
kontakt: psp2wychowaniekomunikacyjne@gmail.com