Regulamin Ogólnoszkolnego  Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2014/2015

 „Mistrz BRD”

1. Organizator konkursu nauczyciele techniki: Małgorzata Wódka,Małgorzata Gawlik

2. Cele konkursu:

                     konkurs jest zorganizowany w ramach akcji  „Odblaskowa Szkoła” ogłoszonej przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. 

                     popularyzowanie i rozwijanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem.

                     rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.

3. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są uczniowie /zarówno dziewczęta jak i chłopcy/ w dwóch kategoriach:

                     klasy  I – III

                     klasy  IV – VI

4. Zgłoszenia:

Udział w konkursie należy zgłaszać do organizatora Konkursu do dnia 2 października 2014 roku

5. Przebieg konkursu:

Konkurs „Mistrz BRD” składał się będzie z dwóch etapów:

Etap pierwszy  - teoretyczny

Będzie polegał na rozwiązaniu, składającego się z 25 pytań, testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Z tego etapu  wyłonionych zostanie 10 uczniów, którzy uzyskają najwięcej punktów. W przypadku jednakowej ilości punktów wśród większej liczby uczniów, przewiduje się dogrywkę – rozwiązanie kolejnego testu.

Etap drugi –  praktyczny

Zwycięscy etapu pierwszego wykonują zadania praktyczne – jazda rowerowa po torze przeszkód. Z tego etapu wyłonionych zostanie:

                     w kategorii klas I – III  trójka  uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w Powiatowym Turnieju BRD dla klas I – IIII „ Wzorowo i Bezpiecznie”

                     w kategorii klas IV – VI  czwórka uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w XXXVIII Ogólnopolskim Turnieju BRD dla szkół podstawowych i gimnazjum.

6. Termin:

                     etap teoretyczny konkursu  odbędzie się w 16 października 2014 r.

                     etap praktyczny odbędzie się  22 października 2014 r. 

7. Zakres i literatura do konkursu.

Konkurs obejmuje sprawdzenie wiedzy przewidzianej w programie nauczania wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej

Literaturę stanowią: Kodeks Drogowy, podręczniki i zeszyty

ćwiczeń do techniki i wychowania komunikacyjnego,  oraz portale internetowe publikujące zagadnienia związane z BRD.

9. Informacje końcowe.

Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy konkursu: Małgorzata Gawlik, Małgorzata Wódka.