Ogólnopolski program „Poczytaj mi przyjacielu”

Poczytaj mi, przyjacielu

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szko³a przy³¹czy³a siź do ogólnopolskiego programu „Poczytaj mi przyjacielu” zainicjowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W akcji udzia³ wezm¹ cz³onkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa, którzy przedszkolakom i œwietlikom bźd¹ czytaę wybrane teksty literackie.

Wspólne czytanie ksi¹æek przygodowych, wierszy, bajek i baœni to jednak nie wszystko! W ramach programu edukacyjnego po kaædej lekturze uczniowie wraz z najm³odszymi kolegami bźd¹ siź bawię, tańczyę, œpiewaę oraz przeprowadz¹ konkursy, zajźcia plastyczne
i ruchowe.

Dziźki uczestnictwu w tej akcji m³odzi ludzie bźd¹ mieli okazjź zetkn¹ę siź z wolontariatem,  kontakt z m³odszymi nauczy ich budowania wiźzi, a publiczne wyst¹pienia pozwol¹ zyskaę wiźcej pewnoœci siebie.

Koordynatorem przedsiźwziźcia jest pani Ma³gorzata Gawlik, natomiast w projekt zaangaæowane s¹ uczennice z klasy VI a.