Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

 

 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM.MIKOŁAJA KOPERNIKAW DĄBROWIE TARNOWSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Program profilaktyki szkolnej powstał jako kontynuacja poprzedniego programu obowiązującego w placówce przez wiele lat funkcjonowania. W niektórych punktach jest ono kontynuacją poprzednich programów realizowanych dotychczas, ale uwzględnione są także w nim doświadczenia wynikające z dotychczasowej praktyki.

I.Wstęp

1.     Profilaktyka jest to ciągły proces chronienia człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne.

2.     Wszystkie zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji  i pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji. Poza tym nieodzownym elementem działań profilaktycznych jest poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii.

3.   Działania profilaktyczne wspierają pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia.

II. Cele programu:

1. Ochrona dziecka – ucznia przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami), które hamują bądź zakłócają jego rozwój.

2. Zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc, uzależnienia i właściwe reagowanie w chwili pojawiania się ich na terenie naszej szkoły w środowisku lokalnym.

3. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

4. Poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń, nauczyciel-rodzic, uczeń – rodzic, uczeń – uczeń.

5. BEZPIECZEŃSTWO w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Program profilaktyki w szkole jest kierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

W ramach programu profilaktyki szkolnej są realizowane:

·        rządowy program „RADOSNA SZKOŁA”

·        program MEN „WYPRAWKA SZKOLNA”

·        program zintegrowany plan działań w ramach projektu zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”

·        program „TRZYMAJ FORMĘ”, „NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ”, „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

·        program „OWOCE W SZKOLE”

·        program „SZKLANKA MLEKA DLA KAŻDEGO”

·        program profilaktyczny „MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI”

III. Działy programu

1. Profilaktyka uzależnień.

2. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

3. Eliminowanie przejawów agresji i przemocy w szkole.

4. Promowanie zdrowego stylu życia oraz zachowania i zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

5.Współpraca z rodzicami i instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

DZIAŁ PROGRAMU

 

 

CELE

 

 

ZADANIA, SPOSÓB REALIZACJI

 

TERMIN

 

ODPOWIEDZIALNI

 

I. Profilaktyka uzależnień.

 

1.Dostarczanie wiedzy  o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu  i zażywania narkotyków.

2. Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania.

3. Nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających samostanowienie i obronę własnych praw.

4. Pomoc w kontaktach między osobami uzależnionymi.

5. Przestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie szkoły.

6. Propagowanie świadomego wybierania programów TV i racjonalnego korzystania z komputera.

- Realizacja wybranych tematów na zajęciach wychowawczych, poprzez wykonanie prac plastycznych „Nie pal przy mnie proszę” – Dzień bez papierosa, pogadanki.

- Pogadanki i rozmowy na temat umiejętności odmawiania i podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach trudnych

- Wykonanie gazetek klasowych n/t szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu, rozmowy, pogadanki.

 

- Projekcja filmów video, referaty, prelekcje na temat uzależnień.

 

 

-Dyżury nauczycieli i uczniów klubu „Stopka” na przerwach.

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

cały rok

 

 

wychowawcy

 

 

op. PCK i Klubu „Stopka”

 

wychowawcy

 

 

PCK

wychowawcy

 

 

n-el WDŻ

nauczyciele, pedagog

bibliotekarze,

cały personel szkoły

pedagog, wychowawcy

 

II. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

 

1. Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

2. Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej.

3. Ćwiczenia umiejętności wczuwania się w położenie innej osoby.

4. Organizowanie pomocy uczniom mającym problemy w szkole i w domu.

5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości

6. Kształtowanie właściwych postaw uczniów poprzez ukazywanie odpowiednich wzorców.

7. Kształtowanie poprawnej komunikacji

-Pogadanki, dyskusje na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

- Organizowanie pomocy koleżeńskiej

 

-Wspólne odrabianie lekcji w świetlicy, zajęcia dodatkowe.

 

- Organizowanie różnorodnych kół zainteresowań zajęcia z pedagogiem.

 

- Wyjazdy, wyjścia, wycieczki, biwaki, ogniska, imprezy szkolne i pozaszkolne.

- Integrowanie uczniów w czasie zajęć wychowawczych, uroczystości szkolnych oraz zajęć z WDŻ.

 

- Zajęcia z wychowawcami, teatrzyki, przedstawienia profilaktyczne

w miarę potrzeb

 

w miarę potrzeb

 

cały rok

 

 

w miarę potrzeb

 

w miarę możliwości

 

zgodnie z planem

 

 

cały rok

zgodnie z planem

Wychowawcy

 

wychowawcy

 

opiekunowie świetlicy

 

 

nauczyciele

 

nauczyciele

 

pedagog

wychowawcy, n-el WDŻ

rodzice

wychowawcy uczniowie nauczyciele

III. Eliminowanie przejawów agresji

i przemocy w szkole.

 

1. Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne.

2. Przeciwdziałanie i redukowanie agresji (fizycznej, psychicznej) w szkole, domu i środowisku lokalnym.

3. Uczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów

4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

5. Pokazanie rodzicom właściwych sposobów radzenia z agresją u dzieci i właściwego wychowania.

6. Kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów

7. Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia.

8. Działania informacyjno – profilaktyczne na rzecz środowiska, szkoły i indywidualnych osób.

9. Udział w  programie „Szkoła promująca bezpieczeństwo”

- Dyżury nauczycieli i uczniów klubu „Stopka” podczas przerw.

- Zajęcia z pedagogiem na temat zjawiska agresji wśród uczniów.

 

 

- Pogadanki, rozmowy, lekcje

Pogadanki, dyskusje, scenki rodzajowe.

 

- Spotkania przedstawiciela poradni psychologiczno – pedagogicznej

z rodzicami na temat typowych błędów wychowawczych współczesnego rodzica.

 

 

 

- Prowadzenie klasowych zeszytów uwag i kontaktu z rodzicami

 

 

 

 

 

- Zajęcia w kołach zainteresowań. Udział w konkursach recytatorskich, ortograficznych, polonistycznych, teatralnych itp.

 

- Spotkania z przedstawicielami policji

cały rok

 

w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

Cały rok

 

zgodnie

z planem

zgodnie z planem

 

wychowawcy

 

nauczyciele wychowawcy

pedagog

 

 

 

wychowawcy nauczyciele i

wychowawcy klas

 

 

nauczyciele prowadzący zajęcia

i przygotowujący do konkursów

 

 

pedagog

pedagog, wychowawcy klas,

 

 

 

 

 

 

przedstawiciele policji

IV. Promowanie zdrowego trybu życia oraz zachowania i zasad bezpieczeństwa w różnych szkolnych i pozaszkolnych ytuacjach

 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach szczególnie zagrożonych (w szkole, domu i w drodze do szkoły).

2.Rady na bezpieczne ferie i wakacje.

3.Realizacja rządowego programu „Radosna szkoła”.

4. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

 

 

- Realizacja zasad bezpiecznej drogi do szkoły; spotkanie z policjantem, pogadanki, lekcje.

 

- Kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji

- Objęcie programem uczniów, rozwijanie aktywności fizycznej u dzieci, rozwój i zaspokajanie potrzeb ruchowych, wdrażanie zasad bezpiecznej zabawy na placu zabaw

- Korzystanie z miejsc na naukę, zabawę, rekreację zgodnie z podstawa programową                       – wyrabianie nawyków bezpiecznej zabawy.

-zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem życia; uświadomienie uczniom, że warto inwestować w swoje zdrowie. Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji w szkole w ramach programu „Mleko” oraz „Owoce w szkole”, „Ciepła herbatka”

 

Wrzesień, październik

2012

 

 

 

 

 

cały czas

 

cały rok

 

cały rok

wg potrzeb

cały rok

wychowawcy,

 

 

 

 

 

wychowawcy

nauczyciele,

nauczyciele, opiekun świetlicy

kierownik świetlicy, przew. Zespołu klas I-III

pracownicy stołówki

V. Współpraca  z rodzicami i instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej.

1. Pogłębienie współpracy z rodzicami.

2. Objęcie uczniów programem „Wyprawka szkolna”.

3.Korzystanie z obiadów refundowanych przez MOPS w Dąbrowie Tarnowskiej

4.Przyznanie uczniom spełniającym warunki stypendium.

5.Współpraca z MOPSEM w Dąbrowie Tarnowskiej.

6. Współpraca z dąbrowską parafią, Caritas

 

- Udział rodziców w prelekcjach prowadzonych przez pedagoga szkolnego.

-Uczeń - pierwszoklasista objęty jest programem MEN „Wyprawka szkolna”.

 

-Refundowanie posiłków dla uczniów przez oddział MOPS

 

-Wsparcie finansowo-materialne dla uczniów z rodzin o złej kondycji finansowej.

-Stała współpraca z oddziałem MOPSU w D.T.

 

-Współpraca i pomoc finansowa

zgodnie z planem

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

dyrekcja, sekretarka

nauczyciele,

 

kierownik świetlicy, dyrektor

 

pedagog

rodzice

 

pedagog, wychowawcy

Rada Rodziców

nauczyciele,

Caritas

Praca profilaktyczna nie powinna być prowadzona jedynie w trybie doraźnych imprez i wyodrębnionych akcji, chociaż i to jest potrzebne i pożyteczne, lecz powinna stanowić zwarty blok działań profilaktycznych, realizowanych systematycznie i planowo.

Niezwykle istotne jest dostrzeganie problemów, z jakimi borykają się nasi uczniowie. Stąd konieczność powtarzania badań po realizacji Programu Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.

Za realizację programu profilaktyki odpowiedzialni są nauczyciele, wychowawcy i rodzice.

Nadzór nad realizacją programu profilaktyki sprawuje dyrektor/zastępca dyrektora szkoły.

Po roku realizacji programu przeprowadza się ewaluację . Za ewaluację i sporządzenie raportu odpowiada pedagog szkolny.

Po uzgodnieniu z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim Program został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  w dniu 13 września 2012 r.