Rządowy program „Radosna Szkoła”

 

Program „Radosna Szkoła” – miejsce zabaw w szkole został opracowany w odpowiedzi na Nową Podstawę Programową, obowiązującą od września 2009 roku. m.in. z powodu rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6-letnie, ma za zadanie:

Pro­gram „Ra­do­sna Sz­ko­ła”, u­kie­run­ko­wa­ny jest na re­ali­zację o­gól­nej idei za­pew­nienia naj­młod­szym u­czniom wła­ści­we­go roz­woju psy­cho­fi­zycz­ne­go, za­kłada stwo­rze­nie w szko­łach wa­run­ków do ak­tyw­no­ści ru­cho­wej, po­rów­ny­wal­nych ze stan­dar­dami wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego.

Rzą­do­wy pro­gram Ra­do­sna Sz­ko­ła, był wielką szan­są dla naszej szkoły na u­zy­ska­nie wspar­cia fi­nan­so­we­go prze­zna­czo­nego na zakup po­mocy dy­dak­tycz­nych do urządzenia miejsc zabaw w szko­le. W ten sposób w roku szkolnym 2009/2010 powstała w naszej szkole stre­fa zabaw, która stała się w pełni ra­do­sny­m miej­scem dzie­cięcej ak­tyw­no­ści. Sala zabaw składa się  z II stref:

STREFA I - wyposażona jest w pomoce dydaktyczne pozwalające na zaspokojenie przez dziecko naturalnej potrzeby ruchu: miękkie, kolorowe piłki w różnych rozmiarach, materace, tory przeszkód.

STREFA II - wyposażona jest pomoce dydaktyczne usprawniające umiejętności w zakresie małej motoryki: gry planszowe, układanki, inne zabawki dydaktyczne pozwalające na rozwijanie indywidualnych uzdolnień dzieci, np. plastycznych, konstrukcyjnych, duże, miękkie klocki, zestawy figur geometrycznych (różnorodność kształtów, bezpieczne materiały, atrakcyjna kolorystyka) i dająca możliwość odpoczynku.
     Sal
a Zabaw powstała w naszej szkole zaspokaja naturalną potrzebę ruchu i zabawy, właściwej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, w połączeniu z kształtowaniem koncentracji uwagi, zdolności manualnych i precyzji ruchu.