http://www.sp2dt.pl/plakat%202.jpg

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Program wychowawczy jest spójny z programem profilaktycznym

 

Motto szkoły: "DZIECKO JEST WSPÓLNYM DOBREM

                                                          RODZICÓW I SZKOŁY"                      

Wizja "Moja szkoła - mój drugi dom"

czyli:

  • bezpieczeństwo
  • przyjaźń i partnerstwo
  • wzajemny szacunek
  • pomoc
  • radość i zabawa
  • twórcze działanie
  • pozytywne myślenie
  • poszukiwanie wartości moralnych
  • zaangażowanie w naukę
  • rozwijanie własnych zdolności

 

UCZEŃ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

 

UMIE:

Ø DBAĆ O SWOJE ZDROWIE

 

Ø WYKORZYSTYWAĆ WIEDZĘ W PRAKTYCE

 

Ø PRZEDSTAWIĆ WŁASNE POGLĄDY

POTRAFI:

Ø ROZWIĄZYWAĆ STAWIANE PRZED NIM ZADANIA

 

Ø PRACOWAĆ W GRUPIE

 

Ø DOKONAĆ SAMOOCENY

JEST:

Ø     AKTYWNY

Ø     PRACOWITY

Ø     TWÓRCZY

Ø     KULTURALNY

Ø     KOLEŻEŃSKI

Ø     UCZCIWY

Ø     USPOŁECZNIONY

CELE OGÓLNE:

1. Wspieranie indywidualnej drogi rozwoju, akcentowanie konieczności uczęszczania do szkoły

2. Modelowanie pozytywnych postaw społecznych rozwijanie tolerancji u uczniów

3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, środowiskiem lokalnym oraz uczenie poszanowania dla dziedzic-twa narodowego

4. Rozwijanie poczucia jedności dziecka ze współczesnym światem

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cel nadrzędny w klasie I: Dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej

OPERACYJNE

ZADANIA

METODY

I FORMY PRACY

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

SPOSOBY EWALUACJI

Poznajemy się przez zabawę

 

• uświadomienie sobie przez dzieci, co to znaczy, że są członkami społeczności szkolnej,

• kształtowanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami,

• dostrzeganie, akceptowanie  i rozumienie  podobieństw między sobą,

 

• gry i zabawy 

  integracyjne,

•wspólne obchodzenie uroczystości (urodziny, andrzejki, wigilia itp.),

 

wychowawca,

pedagog,

rodzice

obserwacja

Prezentujemy siebie

 

• dostrzeganie różnic w swoim wyglądzie i akceptowanie ich,

• dostrzeganie własnej indywidualności i niepowtarzalności oraz niepowtarzalności innych

• kształtowanie umiejętności  rozpoznawania swoich charakterystycznych cech

• ekspresja plastyczna,

• gry i zabawy grupowe,

• integracja w zespole klasowym i szkolnym     

wychowawca

obserwacja,

rozmowy z uczniami

Rozumiemy swoje uczucia

 

• rozpoznawanie  i nazywanie uczucia,

• uświadomienie uczniom, że ludzie w różnych sytuacjach przeżywają różne uczucia,

• dostrzeganie i rozumienie uczuć innych ludzi

 

• odgrywanie ról,

• technika niedokończonych  zdań,

• ekspresja plastyczna

wychowawca,

 pedagog,

 

rozmowy wychowawcze, analiza wytworów dzieci

Tworzymy klasę

 

 • tworzenie norm, reguł obowiązujących  w klasie, w szkole

• rozpoznawanie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi

• uświadomienie, że klasa nie jest tylko miejscem nauki, ale również miejscem spotkań z innymi   ludźmi, wspierającymi się i pomagającymi sobie w potrzebie

 

• ślubowanie,

• wspólne wyjścia

  i wyjazdy,

• imprezy klasowe

wychowawca we współpracy                         z rodzicami

obserwacja zachowań

Dbamy o zdrowie

i swoje bezpieczeństwo

• uświadomienie uczniom, co mogą zrobić, aby być zdrowym,

• dostrzeganie różnic między dobrym, a złym samopoczuciem,

• „codzienna higiena podstawą dobrego zdrowia”,

• „sport to zdrowie”,

• uczestnictwo w profilaktycznych akcjach stomatologicznych,

• stosowanie zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do niej

 

• spotkanie z pielęgniarką,

• uczestnictwo w „Dniu sportu” oraz spartakiadzie,

• spotkanie z policjantem,

• tworzenie plakatów nt. bezpieczeństwa  w szkole  i poza nią,

 

wychowawca, higienistka, policjant, lekarz, nauczyciele przeszkoleni w zakresie udzielania 1-ej pomocy

obserwacja,

rozmowy z uczniami, śledzenie efektów wdrażania do zdrowego trybu życia

Dbamy o przyrodę

• rozbudzanie zainteresowania światem przyrody

 

• wycieczki turystyczno – krajoznawcze

• opiekowanie się roślinami   w klasie

• pogadanki na tematy ekologiczne

wychowawca

obserwacja,

rozmowy z uczniami

Znamy i naśladujemy naszego patrona

• poznajemy postać patrona,

• wdrażanie w życie prawd i wartości 

  ponadczasowych

• lekcje wychowawcze,

Święto Szkoły

wychowawca,

rodzice

rozmowy z uczniami

Efekty działań wychowawczych

Dziecko:

• zauważa i akceptuje podobieństwa i różnice między sobą i innymi ludźmi,

• uświadamia sobie, że jest wyjątkowe i niepowtarzalne,

• ma poczucie przynależności do klasy,

• współtworzy i respektuje normy grupowe,

• zna zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

• wie, na czym polega zdrowy styl życia i stara się go przestrzegać,

• wie, kto jest patronem szkoły i jakie wartości propagował

Cel nadrzędny w klasie II: Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych

CELE

OPERACYJNE

ZADANIA

METODY I FORMY PRACY

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

SPOSOBY EWALUACJI

 

Rozwiązujemy trudne sytuacje w klasie

 

• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

• uświadomienie uczniom, jakie sytuacje źlewpływają na ich samopoczucie

 

• scenki dramowe,

• rozmowa na temat przedstawionych scenek,

• ekspresja słowna, plastyczna i muzyczna

 

 

wychowawca,

pedagog

 

rozmowy wychowawcze,

analiza prac dzieci,

 

Pomagamy sobie nawzajem

 

• wpajanie zasad funkcjonowania w grupie,

• rozwijanie swoich zainteresowań,

 

• kształtowanie umiejętności nawiązywania relacjiinterpersonalnych

 

• sporządzenie listy osób,które mogą pomóc innym,

• ustalenie form pomocy uczniom mającym   trudności w nauce,

• prezentacja swoich zainteresowań

 

 

wychowawca,

pedagog

 

obserwacja poczynań uczniów

 

Rozwiązujemy problemy

 

• kształtowanie umiejętności podejmowania trafnych decyzji,

• kształtowanie postaw asertywnych,

 

• prelekcje,

• scenki ramowe,

• rozmowy,

• plakaty,

• „burza mózgów”

 

 

wychowawca,

pedagog

 

rozmowy wychowawcze,

 

Dbamy o zdrowie

 

• rozróżnianie produktów zdrowych i szkodliwych dla zdrowia,

• poznawanie substancji trujących i sposobów postępowania z nimi,

• poznawanie zasad postępowania z lekami,

• uświadomienie uczniom konieczności dbania o zdrowie i higienę jamy ustnej,

 dostarczanie podstawowych wiadomości nt.szkodliwego wpływu przesiadywania przed telewizorem i komputerem tzw. „szklana  choroba”

 promowanie programów wartościowych oraz innych sposobów spędzania wolnego czasu – zachęcanie do czytania książek i lektur

 

 

• pogadanki,

• prezentacje produktów,

• konkursy plastyczne,

• spotkanie z higienistką,

• pogadanki z bibliotekarką

• inscenizacje  profilaktyczne

• stworzenie listt z wartościowymi  programami telewizyjnymi –   wystawka,

• ankiety

 

 

wychowawcy klas, higienistka,

bibliotekarka,

wychowawcy świetlicy

 

obserwacja umiejętności,

wyniki ankiet przedstawione na spotkaniach                            z rodzicami jako wstęp do szkolenia rodziców

 

Znamy i naśladujemy naszego patrona

 

 

• przybliżenie sylwetki patrona,

• zapoznanie się z twórczością poety,

• wyznaczenie sposobów naśladowania twórcy.

 

• lekcje wychowawcze,

• Święto szkoły

 

wychowawca,

odpowiedzialni nauczyciele wg kalendarza działań,

 

rozmowy dotyczące znajomości sylwetki patrona,

Efekty działań wychowawczych

Dziecko:

• potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach,

• wie, do kogo może zwrócić się o pomoc,

• rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio na nie reaguje,

• właściwie rozróżnia substancje, w tym leki,

• dba o własne zdrowie i higienę jamy ustnej,

• wie, kto jest patronem szkoły i naśladuje go.

Cel nadrzędny w klasie III: Dziecko uświadamia sobie, że klasę tworzą różne osoby, które wnoszą do niej własne wartości

CELE OPERACYJNE

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

SPOSOBY EWALUACJI

 

Tworzymy klasę, akceptujemy różnice między nami

 

• wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu klasy,

• uświadomienie, że klasę tworzą różne osoby, które wnoszą do niej własne wartości,

• rozwijanie umiejętności akceptacji siebie, poszanowanie swojej odrębności

 

 

• gry i zabawy  

  integracyjne,

 

 

wychowawca,

pedagog

 

rozmowy wychowawcze, obserwacja zachowań uczniów

 

 

Przedstawiamy swoje rodziny

 

• uświadomienie wartości rodziny,

• wyrabianie szacunku dla jej członków,  uświadomienie, iż mają oni swoje indywidualne potrzeby,

• wyrabianie odpowiedzialności za powierzoneobowiązki,

• podtrzymywanie tradycji rodzinnych,

 

 

• wykonanie drzewa  genealogicznego,

• prace plastyczne na omawiany temat,

• obchody Dnia Matki, Dnia Babci i Dnia Dziecka,

 

wychowawca,

pedagog

 

analiza prac dzieci i ich dokonań związanych z przygotowywaniem imprez klasowych,

Tworzymy tradycje naszej szkoły

 

• wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,

• rozwijanie samodzielności, kreatywności  w zakresie organizowanych imprez,

• wyrabianie szacunku dla tradycji szkolnych

 

 

• udział w uroczystościach   szkolnych,

• sporządzenie kalendarium ważnych dat roku szkolnego

 

 

wychowawca

 

obserwacja i analiza dokonań związanych                      z przygotowywaniem imprez klasowych,

Poznajemy nasze miasto

 

• poznawanie ciekawych zakątków naszego miasta,

• wdrażanie do dbałości o czystość i przyrodę miasta,

• identyfikowanie się ze społecznością naszego miasta

• wycieczki mające na celu poznanie miasta,

• wykonanie gazetki ściennej o swoim  mieście,

• „Święto drzewa”

 

wychowawca, osoby odpowiedzialne za akcję „Sprzątanie Świata”, „Święto drzewa”

 

rozmowy wychowawcze,                      obserwacja

 

 

• udział w akcji „Sprzątanie Świata”,

• prace plastyczne na ww. temat

 

 

 

Poznajemy piękno naszej ojczyzny

 

• poznawanie własnej ojczyzny,

• uświadamianie uczniom, że ojczyzna stanowi wielką wartość i, że każdy ma wobec niej obowiązki,

 

• wyrabianie wrażliwości na piękno ojczyzny,

• kształtowanie uczuć patriotycznych  i szacunku dla symboli narodowych,

 

• wyjazd na wycieczki krajoznawcze,

• wykonanie gazetek ściennych

 

• ćwiczenie odpowiednich zachowań w czasie śpiewania hymnunarodowego, pieśni szkoły

 

 

wychowawca

 

rozmowy wychowawcze,                      obserwacja

 

Znamy   i naśladujemy naszego patrona

 

• przybliżenie sylwetki patrona Mikołaja Kopernika

• wyznaczenie sposobów naśladowania astronoma

 

• lekcje wychowawcze,

• Święto Szkoły

 

wychowawca,

odpowiedzialni nauczyciele wg kalendarza działań

 

rozmowy dotyczące znajomości sylwetki patrona

Efekt działań wychowawczych

Dziecko:

• uświadamia sobie, że klasa to zespół, różnych osób z bogactwem wartości,

• zna charakterystyczne cech swojej rodziny,

• rozumie znaczenie podtrzymywania tradycji szkolnych,

• zna zabytki swojego miasta i wybrane zabytki swojej ojczyzny,

• wie, kto jest patronem szkoły i naśladuje go.

Cel nadrzędny w klasie  IV: Uczeń podejmuje nowe wyzwania na II etapie edukacji

CELE OPERACYJNE

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

SPOSOBY EWALUACJI

 

Postrzegamy siebie

i rozumiemy swoje uczucia

 

• uświadomienie sobie swoich mocnych stron,

• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w życiu, osiągania sukcesów,

• wyrażanie własnych uczuć,

• wyrażanie postaw asertywnych,

 

• stymulowanie ćwiczeń zachowania się w określonych sytuacjach,

• scenki dramowe,

• stymulacja różnych sytuacji,

• ankieta

 

 

wychowawca,

pedagog

 

wyniki ankiety,

Posiadamy umiejętność funkcjonowania w zespole klasowym

 

• tworzenie samorządu klasowego,

• tworzenie pozytywnego klimatu w grupie,

• uświadomienie zagrożeń płynących z braku tolerancji,

• ustalanie zasad pracy w grupie

 

 

• scenki dramowe,

• praca w grupie,

 

wychowawca,

pedagog

 

obserwacja zachowań,

 

Dbamy o zdrowie

 

• rozpoznawanie swoich potrzeb, przyzwyczajeń  i ich wpływu na zdrowie,

• uświadomienie dzieciom wartości zdrowego trybu życia,

• wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,

• praca nad budowaniem odpowiedzialności za własne zdrowie

 

• dyskusje,

• pogadanki,

• zachęcenie do zapoznania się z odpowiednią lekturą,

• wycieczki,

 

wychowawca

 

rozmowy wychowawcze

 

Rozwijamy się intelektualnie

• rozwijanie nawyku samokształcenia i stałego doskonalenia,

• rozszerzanie swoich zainteresowań i poznawanie uzdolnień,

• rozwijanie zamiłowań czytelniczych,

• kształtowanie umiejętności uczenia się, zachęcanie do udziału w konkursach,

• uświadamianie ważności korzystania z technologii komputerowej

 

• prezentacja metod szybkiego uczenia się,

• konkursy,

• prezentacja fascynacji  i zainteresowań uczniów na forum klasy

 

wychowawca, wszyscy nauczyciele

 

rozmowy wychowawcze

Poznajemy

 i rozumiemy tradycje regionalne

i narodowe

 

• kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych,

• poznanie specyfiki swojego regionu,

• poznanie regionalnych świąt i obyczajów,

• rozwijanie szacunku dla symboli narodowych

 

 

• wycieczki do miejsc pamięci narodowej, Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej

• spotkanie z ciekawymi ludźmi,

• akademie z okazji świąt państwowych

 

 

wychowawcy

 

obserwacja

Dbamy o środowisko naturalne

 

• opieka nad roślinami klasowymi,

• poznanie ciekawych obiektów przyrodniczych naszego regionu,

• rozwijanie szacunku dla zwierząt.

• uświadomienie konieczności dbałości o środowisko naturalne,

 

 

• opieka nad roślinami klasowymi,

• zajęcia w plenerze,

• akcja „Sprzątanie  Świata”, „Dzień Ziemi” „Święto drzewa”

 

wychowawca, nauczyciele przyrody

 

rozmowy wychowawcze,

Znamy i naśladujemy naszego patrona

 

• przybliżenie sylwetki patrona, Mikołaja Kopernika

• wyznaczenie sposobów naśladowania astronoma

 

• lekcje wychowawcze,

• konkurs plastyczny,

• konkurs wiedzy o patronie,

• Święto szkoły

 

wychowawca,

nauczyciele wg kalendarza działań

 

rozmowy dotyczące znajomości sylwetki patrona

Efekt działań wychowawczych

Dziecko:

• potrafi mówić o swoich sukcesach i dzielić się swoimi przeżyciami z kolegami,

• rozmawiać o swoich uczuciach i reakcjach emocjonalnych,

• ma poczucie przynależności do zespołu klasowego i funkcjonowania w nim,

• potrafi współdziałać i współpracować ze swoimi rówieśnikami,

• zastanawia się nad sposobami rozwiązywania różnych problemów,

• rozwija się intelektualnie,

• kultywuje tradycje regionalne i narodowe,

• dba o najbliższe środowisko,

• zna sylwetkę i twórczość patrona, naśladuje jego postawę życiową.

Cel nadrzędny w klasie V: Uczeń wie, jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

CELE OPERACYJNE

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

SPOSOBY

EWALUACJA

 

Poznajemy siebie z własnego doświadczenia i opinii innych

 

• uświadomienie uczniom, iż każdy z nich jest odrębną jedyną w swoim rodzaju osobą,

• rozwijanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron,

• uświadomienie dzieciom skutków, jakie niesie zaniżanie czyjejś wartości,

• dostrzeganie własnych potrzeb i zasobów swoich możliwości,

 

• samoocena ucznia,

• zabawy integracyjne,

• pogadanki,

 

wychowawca, pedagog, katecheci, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

obserwacja,

rozmowa

 

Potrafimy jasno i precyzyjnie komunikować się z innymi

 

• wdrażanie do aktywnego słuchania,

• poznawanie zasad sprzyjających jasności wypowiedzi,

• kształtowanie umiejętności egzekwowania swoich praw,

• wyrabianie umiejętności wyrażania swojego zdania, próśb, sądów, oczekiwań,

 

• spotkania w kręgu,

• testy i sprawdziany rozumienia tekstów mówionych,

• przypomnienie praw dziecka,

• dyskusje na różne tematy,

 

wychowawca,

pedagog,

wszyscy nauczyciele

 

rozmowy, obserwacja zachowań,

 

Uczymy się mówić, co czujemy i rozumieć uczucia innych

 

• używanie komunikatu „ja” w sytuacjach trudnych, poznawanie i odczytywanie mowy ciała,

• uświadamianie sobie przyczyn ukrywania uczuć i skutków, jakie może to po-wodować,

• szukanie sposobów radzenia sobie ze swoimi lękami i niepokojami,

• scenki dramowe,

• ankieta typu niedokończonych zdań,

• dyskusje,

 

wychowawca, pedagog,

 wszyscy nauczyciele

 

analiza ankiety,

 

Potrafimy organizować pracę własną i zespołową

 

• tworzenie klimatu emocjonalnego w grupie,

• wyrabianie w uczniach nawyku ekonomicznego gospodarowania czasem,

• umożliwienie uczniom wejścia w różne role- koordynatora, inicjatora, wykonawcy,

• uczenie zdrowej rywalizacji, pożytecznego i kulturalnego spędzania czasu,

• wdrażanie umiejętności szybkiego czytania ze zrozumieniem

 

 

• scenki dramowe,

• wycieczki,

• wspólne wyjścia,

• organizowanie imprez otwartych

 

wychowawca, pedagog, wszyscy nauczyciele

 

Obserwacja,

analiza dokonań związanych

z przygotowywaniem imprez klasowych,

 

Wdrażamy do samo-dzielnej pracy

 

•organizowanie różnorodnych zajęć – gier, zabaw – podczas, których wiadomości zdobyte w szkole będą utrwalane i wiązane z życiem,

• zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,

 

• udział w konkursach,

• zachęcanie dobrych uczniów do pomocy słabszym,

• uczestnictwo w szkolnych  kołach zainteresowań,

 

wychowawcy, organizatorzy konkursów, opiekunowie kół zainteresowań

 

Obserwacja, analiza dokonań związanych z przygotowywaniem imprez klasowych

 i pomocy innym

 

Uczymy się kultury ekologicznej

 

•zapobieganie degradacji środowiska naturalnego,

•wprowadzenie podstawowych zasad zachowania się względem środowiska, kształtowanie postaw szacunku dla środowiska naturalnego i troski o naszą planetę

 

• akcja „Sprzątanie Świata”,  „Dzień Ziemi”, „Święto Drzewa”

• uczestnictwo w terenowych, dydaktycznych przy współpracy z metodykiem z Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie

• konkursy ekologiczne EkoGala

• inscenizacje

 

 

wychowawca, nauczyciele przyrody

rozmowy wychowawcze,

 

Znamy i naśladujemy naszego patrona

 

• przybliżenie sylwetki patrona,

• wyznaczenie sposobów naśladowania astronoma

 

• lekcje wychowawcze,

• konkurs plastyczny,

• konkurs wiedzy o patronie,

• Święto Śzkoły

 

wychowawca,

 

rozmowy dotyczące znajomości sylwetki patrona

Efekt działań wychowawczych

Dziecko:

• jest świadome własnej tożsamości,

• dostrzega swoje własne strony,

• dostrzega świat własnych potrzeb, swoje możliwości oraz potrzeby innych ludzi,

• ma swoje zdanie,

• potrafi egzekwować swoje prawa,

• umie organizować własną pracę i zespołową,

• jest wrażliwy na degradację środowiska naturalnego, wie, że musi je chronić,

• zna sylwetkę i twórczość patrona, naśladuje jego postawę życiową.

Cel nadrzędny w klasie VI: Uczeń zna swoje mocne strony, potrafi nad nimi pracować

CELE OPERACYJNE

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

SPOSOBY

EWALUACJI

 

Rozwijamy się emocjonalnie

i intelektualnie

 

• rozwijanie umiejętności akceptacji siebie,

• refleksje- jakim człowiekiem chcę być?

• rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,

• pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórcze wykorzystanie,

• kształtowanie umiejętności efektywnego przygotowania się do sprawdzianu po VI klasie i podjęcia nauki w gimnazjum,

• rozwijanie umiejętności samooceny,

• kształtowanie umiejętności planowania działań  i przewidywania ich efektów,

• doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy,

 

 

• rozmowy, dyskusje,

• zajęcia w grupie,

• przedstawienie  i publikacje własnych zainteresowań, osiągnięć na forum klasy, w gazetce szkolnej itp.,

• przeprowadzenie  próbnego sprawdzianu opracowanego przez nauczycieli PSP 2,

 

wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów

 

rozmowy wychowawcze, analiza osiąganych wyników i zapoznanie z nimi uczniów, nauczycieli i rodziców

 

Potrafimy funkcjonować w grupie

 

• uświadomienie uczniom wpływu grupy, do której należą, na ich postawy i za-chowania,

• uświadomienie zagrożeń płynących z brakutolerancji,

• kształtowanie umiejętności odmawiania,

• uświadamianie sytuacji niebezpiecznych,

• pomaganie innym – poszukiwanie sposobów pomagania rówieśnikom w trudnych sytuacjach

 

 

• ankiety,

• filmy,

• scenki,

• pogadanki,

• udział w akcjach charytatywnych

 

wychowawca, pedagog, wszyscy nauczyciele

 

analiza ankiet,

 

Rozwiązujemy trudne sytuacje

 

• moje lęki i niepokoje,

• asertywność jako postawa, dzięki której można zachować swoją tożsamość i poczucie własnej wartości,

• uczenie poprawnych zachowań z zachowaniem norm obowiązujących w społeczeństwie,

• poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami,

• uświadomienie uczniom znaczenia zrozumienia i uwzględniania potrzeb drugiej strony w sytuacjach konfliktowych

 

 

• scenki rodzajowe,

• spotkania z psychologiem,

• praca w grupach,

• dyskusje,

• filmy

 

wychowawca, pedagog, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

rozmowy wychowawcze, obserwacja

Doceniamy dziedzictwo kulturowe naszego regionu

 

• poznanie atrakcyjnych turystycznie miejsc Małopolski,

• odwiedzenie obiektów przyrodniczych objętych ochroną,

• rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej,

• tworzenie obrazu swojego regionu

 

 

• analiza albumówi folderów,

• wycieczki i zajęcia terenowe,

• organizowanie spotkań z ludźmi zasłużonymi dla miasta i środowiska,

 

 

wychowawca, nauczyciele przyrody i historii

 

rozmowy wychowawcze,

Znamy zagrożenia dla zdrowia wynikające z sięgania po używki

 

• uświadomienie uczniom i rodzicom istniejących zagrożeń takich jak narkotyki, alkohol, nikotyna, toksykomania,

• uświadomienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z zażywania i używania tychże

 

• spotkania z przedstawicielami prewencji,

• filmy tematyczne.

• ścisła współpracaz rodzicami

 

wychowawca, pedagog

 

rozmowy z uczniami i rodzicami,

Znamy i naśladujemy naszego patrona

• przybliżenie sylwetki patrona,

• wyznaczenie sposobów naśladowania twórcy

 

 

• lekcje wychowawcze,

• konkurs plastyczny,

• konkurs wiedzy o patronie,

• Święto Szkoły

 

wychowawca, nauczyciele wg kalendarza działań

 

rozmowy dotyczące znajomości sylwetki patrona

Efekt działań wychowawczych

Dziecko:

• akceptuje samego siebie,

• zna siebie, swoje możliwości, predyspozycje, talenty, wie, jakim człowiekiem chce być,

• potrafi efektywnie planować swoje działania,

• wie, jaki wpływ mają inni na jego zachowania i postawy,

• jest świadomy zagrożeń wynikających z sięgania po używki,

• potrafi radzić sobie z własnymi emocjami i konfliktami, prowadzi zdrowy tryb życia,

• jest silnie związany ze swoim regionem, zna jego walory.

• zna sylwetkę patrona, naśladuje jego postawę życiową.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZESTĘPCZOŚCI

1. Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie mają obowiązek zgłaszać do pedagoga szkolnego, wykrywane w środowisku lokalnym, negatywne z wychowawczego punktu widzenia czynniki działające na wychowanków lub mogące taki wpływ wywrzeć.

2.  Rodzice i nauczyciele powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w mieście.

3.  Rodzice, wychowawcy, pedagog szkolny mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci (rozmowa z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, rodzicami w celu ustalenia wspólnych rozwiązań).

4.  Dyrektor szkoły, wychowawcy oraz pedagog szkolny czuwają nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego (rozmowy z uczniami i rodzicami, poinformowanie, iż jest czyn karalny, zawiadomienie Wydziału Prewencji Policji o nagminnym wagarowaniu uczniów).

5. Wychowawcy i pedagog szkolny powinni prowadzić w różnych formach szkolenia rodziców, pogłębiać ich wiedzę o niedostosowaniu społecznym i uzależnieniach poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami prokuratury, policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wyświetlanie tematycznych filmów.

6. Dyrektor szkoły ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych na temat przeciwdziałaniu agresji i przestępczości.

Po uprzednim skonsultowaniu z Radą Rodziców i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego Program został

 zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2012/13/Z w dniu 13 września 2012 r.