„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

                                                                lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

                                                                                            lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Regulamin przyznawania honorowego tytułu

„Przyjaciel szkoły”

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika

w Dąbrowie Tarnowskiej

1.    Honorowy tytuł „Przyjaciel Szkoły” może otrzymać osoba fizyczna, instytucja, organizacja lub  firma szczególnie zasłużona dla szkoły. Przyznaje się go w szczególności za:

·   bezinteresowną pracę na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych;

·   systematyczne angażowanie się w życie szkoły i wspieranie jej rozwoju;

·   promowanie szkoły w środowisku lokalnym;

·   pomoc materialną i finansową na rzecz szkoły.

2.   Tytuł „Przyjaciel Szkoły” przyznaje Dyrektor Szkoły:

·   z własnej inicjatywy;

·   na wniosek Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej;

·   na wniosek  Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej;

·   na wniosek  Samorządu Uczniowskiego  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej.

3.   Osoba fizyczna, instytucja lub firma, której przyznano tytuł „Przyjaciel Szkoły” otrzymuje dyplom pamiątkowy.   Zostaje dokonany wpis do księgi pamiątkowej „Przyjaciel Szkoły”.

4.  Tytuł „Przyjaciel Szkoły” może zostać przyznany osobom fizycznym, instytucjom lub firmom tylko jeden raz.

5.  Aktu wręczenia dokonuje Dyrektor Szkoły.

6.  Nagrodzeni  poinformowani zostają odpowiednio wcześniej, by umożliwić im osobiste odebranie wyróżnienia.

7.  Na stronie internetowej szkoły będzie prowadzony wykaz „Przyjaciół Szkoły” za ich zgodą.

8.  Nagrodzeni tytułem  „Przyjaciel Szkoły”  mogą uczestniczyć w jej życiu poprzez udział w imprezach i uroczystościach.

  Regulamin został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 6 grudnia 2012 r.