INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

- duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł

- duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

Prosimy o wpłacanie należnych kwot na konto: BS 14946200032001000077480001

 

z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji  + imię i nazwisko ucznia” lub „opłata za duplikat świadectwa + imię i nazwisko ucznia”.

Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.Nr 97 poz.624) 26 ust. 3.: (…) Za wydanie duplikatu świadectwa (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności

podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący

odpowiedniej czynności.

Wysokość opłat skarbowych reguluje: USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.)