Informacja dotycząca ubezpieczenia

Uczniowie naszej szkoły od 1 września 2012 r. ubezpieczeni są w Firmie GENERALI. W razie zaistniałej szkody wysyłamy następującą dokumentację:

- kartę informacyjną,

- rachunki za lekarstwa wystawione na ucznia – nie może być paragon!!!

- ksero dowodu osobistego rodzica,

- ksero legitymacji szkolnej dziecka,

na adres:

Marketing Anatol Listowski

Ul. Senatorska 15

30 - 106 Kraków

Zakres ubezpieczenia:

- śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,

- śmierć ubezpieczonego wskutek samobójstwa,

-SEPSA MENINGOKOKOWA lub PNEUMOKOKOWA (świadczenie wypłacane za sam fakt wystąpienia zdarzenia, niezależnie od jego skutków),

- trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, w tym pogryzienia przez psa skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu,

- koszty leczenia ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku,

- koszty naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku,

- koszty przeszkolenia zawodowego inwalidy – następstwa nieszczęśliwego wypadku,

- zryczałtowane świadczenie, gdy trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 0%, a leczenie trwało minimum 22 dni w tym co najmniej 7 dni w szpitalu,

- pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (do 180 dni)

- świadczenie ryczałtowe z tytułu operacji medycznych ubezpieczonego (z wyłączeniem operacji plastycznych) – operacje muszą być następstwem nieszczęśliwego wypadku,

- wstrząśnienie mózgu.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia:

Wstrząśnienie mózgu.

Przez wstrząśnienie mózgu dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia rozumie się powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku zespół objawów klinicznych, występujący po urazie głowy, charakteryzujący się utratą przytomności z niepamięcią wsteczną, po którym następuje wyzdrowienie bez ubytków neurologicznych.

Sepsa – uogólniona reakcja zapalna, powstająca w przebiegu zakażenia meningokokowego lub pneumokokowego, powikłana niewydolnością wielonarządową. Przez niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym dochodzi do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub układów, do których zaliczamy ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki, wątrobę.

Sepsa meningokokowa lub pneumokokowa:

1.     W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego sepsy, Towarzystwo wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zdiagnozowania.

2.    Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli sepsa wystąpiła u Ubezpieczonego w związku z którąkolwiek z przyczyn wyłączających odpowiedzialność Towarzystwa, jak również w związku z poddaniem się eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych, nieuzasadnionego niekorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarskich.

3.    Towarzystwo nie przyzna prawa do świadczenia w związku z zachorowaniem na sepię, która jest następstwem stanów chorobowych zdiagnozowanych lub leczonych przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

4.    Towarzystwo ma prawo do odmowy przyznania świadczenia, jeżeli Ubezpieczony nie poddał się opiece lekarskiej, leczeniu lub zaleceniom lekarza w celu zapobieżenia wystąpienia sepsy lub w celu złagodzenia objawów związanych z możliwością wystąpienia sepsy.