Regulamin dowożenia uczniów obowiązujący   

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej

 Z przewozów autobusem szkolnym korzystają uczniowie, których droga do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 14a ust. 3, art.17 ust. 1, 2, 3 przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV lub 4 km w przypadku uczniów klas V-VI.

§ 1

Zasady ogólne

1. Organizatorem dowożenia uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej jest  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim.

2. Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego, godziny odjazdów, ustala listę uczniów dowożonych do szkoły.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 zobowiązuje się do dostosowania tygodniowych planów zajęć do harmonogramu dowożenia uczniów.

4. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po sprawdzeniu obecności uczniów.

5. Uczniowie  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 wsiadają/wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

§ 2

Obowiązki Opiekuna

1. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wsiadaniu i wysiadaniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z  opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także do zminimalizowania strat materialnych.

2. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.

3. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

4. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje dyrektora szkoły.

5. Opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczniów dowożonych do szatni szkoły.

6.  Podczas odwozu opiekun odbiera uczniów w szatni szkoły od nauczycieli sprowadzających uczniów po zajęciach i prowadzi ich na miejsce odjazdu autobusu.

§ 3

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki podczas dowożenia dzieci.

1. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny na wyznaczonym przystanku zobowiązani są do zachowywania się w sposób rozważny niezagrażający bezpieczeństwu.

2.  Po zakończonych zajęciach uczniowie mają obowiązek czekać w określonym miejscu w szatni pod opieką sprowadzających nauczycieli.

3. Uczeń, który z jakichś przyczyn nie zdążył odjechać po zajęciach wyznaczonym autobusem, zgłasza ten fakt w świetlicy szkoły, gdzie zostanie podjęta decyzja o dalszych losach ucznia.

4. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie pisemnego lub osobistego zwolnienia rodziców (prawnych opiekunów), zwłaszcza w sytuacji, gdy uczeń kończy wcześniej lekcje w danym dniu np. z powodu zastępstw.

5. W przypadku, gdy autobus szkolny nie przyjedzie o określonej porze, uczniowie mają obowiązek wrócić z przystanku do domu i poinformować o tym fakcie rodziców.

6. Uczniowie dowożeni, którzy mają dowóz bezpośrednio po lekcjach lub po zajęciach, odprowadzani są do szatni przez nauczyciela, który przekazuje uczniów dojeżdżających opiekunowi autobusu.

7. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci dowożonych.

8. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.

9. Rodzice dzieci sześcioletnich i młodszych oczekują do przyjazdu autobusu i przekazują odpowiedzialność za dziecko z chwilą wejścia dziecka do pojazdu.

10. W przypadku, gdy dziecko sześcioletnie i młodsze nie jest odebrane z przystanku o wyznaczonej godzinie przez rodzica lub przez inną osobę, (tylko za pisemną zgodą) wówczas: dziecko wraca autobusem do szkoły, jest odprowadzane przez opiekuna do świetlicy szkolnej i oczekuje na decyzję podjętą przez wychowawcę i rodzica, w szczególnych przypadkach opiekun zawiadamia policję o nieodebraniu dziecka ze szkoły.

11. Opiekun autobusu szkolnego współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania „ucieczek” ze szkoły.

§ 4

Obowiązki uczniów dowożonych

1. Uczniowie dowożeni mają obowiązek oczekiwać przed zajęciami lekcyjnymi lub po zajęciach na autobus w świetlicy szkolnej do czasu odjazdu.

2. Uczniom zabrania się:

a. wcześniejszego wychodzenia ze szkoły do autobusu bez opieki,

b. wracania do domu pieszo, jeżeli jest zapisany w świetlicy, jako uczeń dowożony, chyba, że przedstawi pisemną zgodę rodziców na wcześniejsze opuszczenie świetlicy.

3. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekuna.

4. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a. wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,

b. wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać i niszczyć pojazdu,

c. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d. żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,

e. rozmawiać z kierowcą,

f. dokonywać zniszczeń w autobusie.

5. Uczeń ma obowiązek do natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych z dowozem nauczycielom lub wychowawcy klasy.

6. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów i nauczycieli odpowiedzialnych za dowozy uczniów.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców wszystkim uczniom dowożonym oraz rodzicom tych uczniów, najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego. Wychowawca odnotowuje  ten fakt w dzienniku lekcyjnym wpisem na czerwono.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: podczas trwania dowozów – opiekun, w innym czasie – organizator dowozów, dyrekcja szkoły.

3. Niniejszy regulamin został opracowany w porozumieniu z organizatorem dowozów uczniów i jest dostępny w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły.

Regulamin doważenia uczniów pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna dnia 06.12.2012 r.