Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/12/13 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 października 2012 r.

                               Regulamin stołówki szkolnej działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2

im. Mikołaja Kopernika  w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Na podstawie art. 67a. ust. 3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity: (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, zgodnie z zarządzeniem nr 6/12/13 dyrektora szkoły od 1 listopada 2012 r. obowiązuje następujący regulamin stołówki szkolnej działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej, który stanowi załącznik nr 1 do wyżej wspomnianego zarządzenia.

 

1.      W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę.

 

2.      Stołówka szkolna przygotowuje posiłki w zależności od potrzeb osób korzystających  i możliwości organizacyjnych.

 

3.      Posiłek składa się z jednego dania obiadowego.

 

4.      Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

·         uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne

·         uczniowie, których dożywianie dofinansowuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz mogą także inni sponsorzy

·         nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w szkole, wnoszący opłaty indywidualne.

4.      5.   Zapisy uczniów na posiłki w stołówce szkolnej dokonywane są na podstawie karty zgłoszeń podpisanej przez rodziców  lub prawnych opiekunów ucznia, złożonej  u kierownika świetlicy.

5.      6.   Uczniowie, którzy otrzymują dofinansowanie do posiłków ze środków z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej lub innych źródeł są zwolnieni z opłat.

6.      7.   Posiłki wydawane są w godzinach od 11.20 do 13.00.

7.     8.   W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów klasowych na wycieczki, wyjść do kina czy lekcji w terenie, zawodów itp. obiad może być wydany do godz. 14.00.

      9.      Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca żywieniowego.

     10.      Opłaty miesięczne należy dokonać bezpośrednio u kierownika świetlicy, sekretarki, intendentki, które potwierdzane są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu z pieczątka i podpisem kierownika świetlicy, sekretarki, intendentki. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.

     11.  Wysokość opłaty za jeden posiłek jest określana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z kierownikiem świetlicy, na podstawie kalkulacji kosztu i podawana w formie zarządzenia w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę

     12.  Zarządzenie stanowi każdorazowo załącznik do niniejszego regulaminu. 

     13.  Uczniowie ponoszą odpłatność równą kosztowi produktów zużytych do przygotowania posiłków.

     14. Pracownicy zatrudnieni w szkole ponoszą koszty zakupu produktów spożywczych i koszty związane z przygotowaniem posiłków tj.: energia elektryczna, gaz, woda  i kanalizacja, środki czystości, wynagrodzenia pracowników stołówek łącznie  z pochodnymi. Opłaty za obiady pracownicy szkoły dokonują także u kierownika świetlicy w dniu zakupu posiłku.

1   15. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu     korzystających ze stołówki.

     16  W przypadku usprawiedliwionej  nieobecności osób korzystających z posiłków nastąpi korekta w opłacie w miesiącu następnym. Dokonuje jej kierownik świetlicy. Natomiast jeżeli nieobecność nie została zgłoszona koszty posiłku nie będą odliczone.

     17.  Korekta opłat nastąpi pod warunkiem zgłoszenia w sekretariacie szkoły lub kierownikowi świetlicy nieobecności dziecka w przeddzień o dowolnej porze czy też  w dzień absencji do godz. 7.30

    18. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić kierownikowi świetlicy, najpóźniej w przeddzień zaprzestania posiłku.

     19.  Dyrektor placówki może zwolnić ucznia z całości lub części opłat w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w uzasadnionych sytuacjach losowych.

     20.  Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków.

     21.  Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni,  a tornistrów w klasie lub przed stołówką.

     22.  Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie a nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący, zgodnie z grafikiem dyżurów.

     23.  Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

     24.  W stołówce na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej wywieszony jest aktualny jadłospis.

     25.  Za czystość pomieszczenia stołówki odpowiadają pracownicy kuchni.

     26.  Każda osoba uprawniona do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej jest zobowiązana do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r. i podaje się do wiadomości ogólnej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w stołówce i stronie internetowej szkoły