Zakres ubezpieczenia i wykaz dokumentów do zgłoszenia szkody w ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

na rok szkolny 2013/2014

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA / WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

-        śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęścliwego wypadku

 

7000 zł

-        śmierć Ubezpieczonego wskutek samobójstwa

 

350 zł

-        sepsa meningokokowa lub pneumokokowa (świadczenie wypłacane za sam fakt wystąpienia zdarzenia, niezależnie od jego skutków, zgodnie z zapisami niniejszej polisy)

 

350 zł

(świadczenie jednorazowe w całym okresie ubezpieczenia)

-        trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęścliwego wypadku, w tym pogryzienia przez psa skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu

70 zł  za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu

7000 zł za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu

jeżeli pogryzienie przez psa skutkuje leczeniem szpitalnym trwającym ponad 4 doby wypłacone zostanie dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł

-        koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku

do 2100 zł

 

-        koszty naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku

do 2100 zł

 

-        koszty przeszkolenia zawodowego inwalidy – następstwa nieszczęśliwego wypadku

do 2100 zł

 

-        zryczałtowane świadczenie, gdy trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 0 %, a leczenie trwało minimum 22 dni w tym co najmniej 7 dni w szpitalu

140 zł

-        pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (do 180 dni)

Świadczenie dzienne w wysokości 7 zł

płatne w tej samej wysokości przez okres nie dłuższy niż 180 dni od daty wypadku

w przypadku pobytu Ubezpieczonego na oiomie świadczenie dzienne dodatkowe wynosi 7 zł przez okres nie dłuższy niż 5 dni

-        świadczenie ryczałtowe z tytułu operacji medycznych Ubezpieczonego (z wyłączeniem operacji plastycznych) – operacje muszą być następstwem nieszczęśliwego wypadku.

1.000 zł

(świadczenie jednorazowe całym okresie ubezpieczenia)

-        wstrząśnienie mózgu

 

Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony dozna wstrząśnienia mózgu i będzie pozostawał w szpitalu ponad 4 doby, wówczas ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 350 zł nie więcej niż 500 zł.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia szkody z Ubezpieczenia NNW Szkolne

1.Druk zgłoszenia szkody

2. Kserokopia legitymacji szkolnej

3.Kserokopia Dowodu osobistego rodzica zgłaszającego szkodę /opiekuna prawnego/

4.Kserokopia dokumentacji medycznej (bez zdjęć RTG)

5.Oryginały rachunków za koszty leczenia – rachunek musi być wypisany na  poszkodowane dziecko. ( nie może być paragon fiskalny )

6. W przypadku szkody komunikacyjnej kserokopia karty rowerowej lub motorowerowej z zależności od prowadzonego pojazdu.

 

Zgłoszenie prosimy wysłać na adres:

Agencja Ubezpieczeniowa

Marketing Anatol Listowski

30-106 Kraków, Senatorska 15

tel.: (012) 294-10-90