Zasiłek szkolny

Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, która jest skutkiem zdarzenia losowego może ubiegać się o przyznanie zasiłku losowego. Do zdarzeń tych zalicza się m.in. śmierć rodzica, włamanie, pożar, zalanie, czyli sytuacje, które pogarszają stan materialny ucznia. Jest to pomoc doraźna w sytuacji losowej.

Wniosek o zasiłek szkolny można otrzymać w szkole i należy go złożyć na dziennik podawczy w Urzędzie Miejskim. W terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia takiego losowego przypadku.